مشخصات همیار
نام :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
 تلفن ثابت :
تلفن همراه :
 پست الکترونیک :
نحوه تماس بنیاد با شما :
 نحوه آشنایی با بنیاد :
همیاری در هزینه های ستادی
همیار محترم؛ جهت شفاف سازی و جداسازی هزینه های ستادی از هزینه های دانش آموزان، چنانچه شما نیز تمایل داشته باشید که در هزینه های ستادی مشارکت فرمایید، خواهشمند است نوع همیاری خود را براساس موارد ذیل مشخص فرمائید.
 همیاری تخصص(حمایت های حرفه ای) :
 سایر موارد همیاری تخصصی :
 ارسال فایل رزومه و سوابق کاری