همیار تخصصی
 
 
 
حمایت از یک دانش آموز و یا دانشجوی مستعد نیازمند کمک ، میتواندباعث شکوفایی هر چه بهتر استعدادهای وی شود 
 

 همیار تخصصی ، شخص یا کسب و کاری است که در قالب مسئولیت اجتماعی و کار داوطلبانه بخشی از تخصص خود را در اختیار بنیاد دانش قرار میدهد. در  اینفوگراف زیر، خدماتی که در حال حاضر در قالب همیاری تخصصی در اختیار بنیاد دانش قرار میدهند نمایش داده شده است. اگر تمایل دارید به عنوان همیار تخصصی همراه بنیاد دانش باشید  با ما در تماس باشید.