مشخصات همیار
نام :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد :
 تلفن ثابت :
تلفن همراه :
 پست الکترونیک :
نحوه تماس بنیاد با شما :
 نحوه آشنایی با بنیاد :
همیاری شما با بنیاد از طریق اعطای بورس تحصیلی به ایتام نیازمند مستعد
میزان همیاری بصورت ماهانه :
تعداد :
نوع جنسیت :
دوره های زمانی پرداخت :
نحوه پرداخت :
 شماره کارت و نام بانک :
همیاری در هزینه های ستادی
همیار محترم؛ جهت شفاف سازی و جداسازی هزینه های ستادی از هزینه های دانش آموزان، چنانچه شما نیز تمایل داشته باشید که در هزینه های ستادی مشارکت فرمایید، خواهشمند است نوع همیاری خود را براساس موارد ذیل مشخص فرمائید.
 همیاری در هزینه های ستادی بصورت ماهانه :
 سایر مبالغ :
 همیاری در هزینهه ای ستادی بصورت موردی :
 همیاری تخصص(حمایت های حرفه ای) :
 سایر موارد همیاری تخصصی :
 شماره صندوق :