همیار موردی
همیار، شخص نیکوکار حقیقی یا حقوقی است که حمایت مستقیم یا غیرمستقیم مالی، خدماتی یا حمایتی یک یا چند بورسیه یا بخشی از فعالیت‌های ستادی موسسه را بر عهده می‌گیرد و به چهار دسته: همیار بورسیه، همیار تخصصی، همیار موردی و همیاری طلایی تقسیم می‌شود.

همیار موردی: شخص نیکوکار حقیقی یا حقوقی است که در موارد موردنیاز نسبت به ارائه کمک‌های مالی و حمایتی به بورسیه‌ها، خانواده ایشان یا بخشی از فعالیت‌های موسسه می‌پردازد.