راهنمایان و راهبران

  •  راهنمای آموزشی و تربیتی کیست؟
راهنمای آموزشی و تربیتی فردی است دارای شرایط مورد نظر بنیاد که بر اساس مسوولیت اجتماعی، وظیفه تعامل نظام مند و موثر با بورسیه ها به منظور تشخیص و اعلام نیازهای آموزشی، تربیتی و حمایتی آنان و ارائه راهنمایی های مناسب به بورسیه ها در امور آموزشی ، تربیتی و حمایتی و در صورت لزوم خانواده ایشان را بر عهده دارد.

  •  نحوه فعالیت:
1- ارتباط غیر حضوری: به منظور گسترش و استمرار ارتباط با بورسیه ها از روش های غیر حضوری و با استفاده از وسایل ارتباطی نظیر تلفن، فضای مجازی و اینترنت به راهنمایی و هدایت بورسیه ها اقدام می گردد.
2- ارتباط حضوری: در این شیوه، به صورت گروهی یا فردی به راهنمایی و هدایت بورسیه ها اقدام می گردد.
3- ارتباط با مدرسه و محل تحصیل: برای این منظور از طریق ارتباط با مدرسه و معلم مربوط به هر یک از بورسیه ها و والدین آنها، وضعیت مشخص می گردد. سپس گزارش لازم را در قالب فرم های مربوطه تهیه و به راهبر آموزشی ارائه می نمایند.

  •  نظارت بر فعالیت راهنمایان آموزشی و تربیتی:
به ازاء تعدادی از راهنمایان، یک نفر راهبر آموزشی و تربیتی به طور مستقیم بر فعالیت راهنمایان آموزشی و تربیتی نظارت خواهد کرد. البته نوع نظارت آنها، نظارت همراه با راهنمایی است.
راهنمایان آموزشی و تربیتی موظفند به طور مستمر گزارش فعالیت خود را در قالب فرم های ویژه ای به راهبر آموزشی و تربیتی مربوطه ارائه نموده و ایشان نیز به معاونت آموزشی و حمایتی ارسال کنند.
در مواردی هم به وسیله کارشناسان مستقر در معاونت آموزشی و حمایتی بنیاد ، به صورت تصادفی از طریق کسب اطلاع از والدین ، بورسیه ها و مدرسه محل تحصیل آنها بر فعالیت های راهنمایان نظارت به عمل می آید.