خدمات روان‌شناختی
دانش‌آموزانی که با شرایط تلخ از دست دادن پدر روبرو شده‌اند، نیازمند راهنمایی و مشاوره در امور روان‌شناختی هستند. فراتر از این خانواده‌هایشان نیز گاهی تحت تأثیر این شرایط ناگوار نیاز دارند تا مورد مشاوره قرار بگیرند؛ بنابراین بنیاد دانش بخش خدمات روان‌شناختی را راه‌اندازی کرده است که برخی از مهم‌ترین اقدامات آن عبارت‌اند از:
 
• دریافت و بررسی درخواست‌های خدمات روان‌شناختی ارائه‌شده از سوی راهبران، راهنمایان، بورسیه‌ها و والدین ایشان
• مصاحبه با بورسیه یا والده ایشان در مورد مسئله یا مشکل موردنظر
• معرفی بورسیه‌ها یا والده ایشان جهت اخذ خدمات روان‌شناختی و مشاوره
• برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی روان‌شناختی برای بورسیه‌ها و والدین.
• برنامه‌ریزی و سنجش استعدادهای بورسیه‌ها درزمینه های مختلف
• برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مناسب برای استعدادهای خاص بورسیه‌ها