مشاوره‌ای و امور تربیتی
بخش مشاوره و امور تربیتی بخشی است که نشانگر تعهد بنیاد دانش به محیط پیرامون دانش‌آموز است. بدین معنا که در این بخش ما جویای ایجاد شرایطی هستیم که یک دانش‌آموز مستعد بتواند در آن پیشرفت بالاتر از متوسط را داشته باشد. بدین منظور از تمام قوای مشاوره‌ای استفاده می‌کنیم تا علاوه بر ایجاد فضای آرام روانی برای دانش‌آموز و خانواده‌اش، شرایط خاص دانش‌آموز بورسیه نیز در نظر گرفته شود تا استعدادهای دانش‌آموز در شرایط خوبی شکوفا شود. اهم خدمات این بخش عبارت‌اند از:

  •  برگزاری کارگاههای آموزش خانواده
  •  برگزاری اردوهای فرهنگی و تربیتی
  •  برگزاری نشست های راهنمایی گروهی و ارائه مشاوره فردی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته
  •  ارائه خدمات مشاوره ای به بورسیه ها و خانواده آنان
  •  هدایت و کمک به پرورش استعدادهای خاص بورسیه ها