آموزشی

بنیاد دانش در راستای شکوفایی استعدادهای تحصیلی مجموعه ای از خدمات آموزشی را به بورسیه های خود ارائه میدهد. هدف از این خدمات، کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان بورسیه و تامین نیازهای آموزشی آن‌هاست. عمده خدمات آموزشی بنیاد دانش به بورسیه ها را در نمودار زیر ببینید:
 
 
در حال حاضر ، واحد آموزش بنیاد دانش، عهده دار انجام خدمات آموزشی برای بورسیه ها در تهران و نمایندگی های سراسر کشور می‌باشد. راهنمایان آموزشی به عنوان بدنه‌ی اصلی این واحد وظیفه‌ی ارتباط  مستقیم با بورسیه ها و پشتیبانی از آن‌ها را بر عهده دارند. هر راهنما به طور متوسط   پنج تا پانزده  بورسیه را راهنمایی و پشتیبانی می‌کند. پس از راهنماها، راهبرها وظیفه مدیریت و کنترل پنج  تا پانزده  راهنما را بر عهده دارند و معاونت آموزشی به عنوان مدیر ارشد بر کار این واحد نظارت می‌کند.