بورسیه کیست
دانش آموز یتیمی است که در یک دوره ی تحصیلی در حال تحصیل بوده و بر اساس ضوابط موسسه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت دریافت خدمات به موسسه معرفی می گردد و پس از انجام بررسی های لازم از طریق سازوکارهای مورد نظر، از نظر استعداد(معدل و هوش) و سطح نیازمندی بر مبنای شاخص ها و ضوابط در نظر گرفته شده ، شایسته دریافت خدمات بوده و تحت حمایت بنیاد قرار می گیرد.

شرایط پذیرش بورسیه های بنیاد دانش:
1- محروم از نعمت پدر(یتیم)
2- نیازمند(بر اساس ارزیابی های حاصل از تحقیق و بر اساس شاخص ها و معیارهای مورد نظر بنیاد)
3- با استعداد(بر اساس حد نصاب معدل و بهره هوشی)

حدنصاب معدل برای پذیرش بورسیه های بنیاد دانش به شرح ذیل است:
  •   در دوره ابتدایی ارزشیابی تمامی دروس باید خیلی خوب باشد. (در صورتی که معدل دانش آموزان پایه ششم بر اساس نظام ارزشیابی کمی محاسبه گردیده باشد، حد اقل معدل برای پذیرش در این پایه ،5/18 می باشد.
  •   حداقل معدل برای پذیرش در دوره متوسطه اول، 18 می باشد.
  •   حداقل معدل برای پذیرش در پایه های دهم و یازدهم دوره متوسطه دوم 5/17 و در پایه سوم متوسطه و پیش دانشگاهی 17 می باشد.
برای سنجش هوش از آزمونهای مناسب و از طریق مراکز روان شناختی استفاده می شود.