نذورات و وجوه شرعی
افرادی که تمایل به نذر و یا پرداخت سایروجوهات شرعیه خود دارندمی تواننداز طریق تکمیل فرمزیر اقدام نمایند.