چگونه همیار شوم؟
بنیاد دانش به حضور شما در جمع همیاران افتخار می کند. برای پیوستن به بنیاد دانش علاوه بر خواست و تمایل قلبی برای کمک به بهبود کیفیت افرادی که پتانسیل رشد و توسعه کشور را دارند، نیاز به پر کردن فرم عضویت هستید. با این کار شما رسما اعلام می کنید که در راستای حمایت و کمک به کودکان با استعداد، نیازمند و محروم از پدر در کنار بنیاد گام خواهید زد. با اعلام همیاری، بنیاد دانش به مثابه پلی میان شما و دانش آموزان عمل خواهد کرد تا بتوانید نیات خیر خواهانه خودتان را در قبال دانش آموزان بعمل آورید.