هیئت مدیره و مدیرعامل
هیئت مدیره

 رئیس دکتر محمد زاغی
 نایب رئیس
 ابوالحسن خلیلی
 خزانه دار
 مهندس رضا پازوکی
 عضو و مدیرعامل  مهندس محمدعلی شرافت
 عضو  مهندس سیدعلی احدی فر
بازرس
مهندس قاسم روزبه
عضو علی البدل
مهندس سید محمود میرحسینی
عضو علی البدل
مهندس سیدمحمدرضا حسینی
بازرس علی البدل
علیرضا پیر مرادی نطنزی