هیئت مؤسس
هیات موسس:

 • دکتر امیر گروسی
 • مهندس محمد علی شرافت
 • علیرضا پیر مرادی نطنزی
 • مهندس حسین بهرامی
 • مهندس سید علی احدی فر
 • دکتر محمد زاغی
 • مهندس قاسم روزبه
 • دکتر محمد مهدی جولایی
 • مهندس ابوالحسن خلیلی
 • دکتر محمدباقر تحویل زاده
 • مهندس سید محمود میرحسینی
 • مهندس سید محمدرضا حسینی
 • مهندس صادق زرنگار
 • دکتر علینقی سلمانی
 • مهندس رضا پازوکی