اهداف و مأموریت
الف : اهداف پلکانی

1. فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بورسیه
2. دست یابی دانش آموزان بورسیه به مدارج علمی و تربیتی عالی
3. ترمیم و ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس بورسیه ها به منظور حضور پر نشاط و خلاق در عرصه های مختلف اجتماعی
4. رفع موانع زیستی و تامین نیازهای طبیعی اولیه بورسیه در اولویت اول می باشد و در در ادامه خانواده هایشان در حد مقدورات بنیاد از طریق جذب مسوولیت های اجتماعی مرتفع می شود

ب : اهداف غایی
1. شناخت توانمندی ها و استعدادهای بالقوه بورسیه ها
2. تبدیل توانمندی های بالقوه به بالفعل از طریق :
2-1. شناسایی
2-2. شناساندن به جامعه
3. تامین نیازهای کاربردی تبدیل حوزه علاقه به علم متناسب با هویت و شخصیت فردی بورسیه
4. تامین نیازهای کاربردی تبدیل علم به تجربه با رویکرد کار گروهی
5. ارتقای جلوه های خودباوری، در حیطه من فردی، به جلوه های ملی
6. بروز موفقیت های فردی بورسیه از طریق :
6-1. شناساندن
6-2. تشویق
6-3. تجلی در کارهای گروهی در تیم های همسان ، هم سال و هم علاقه
7. ایجاد گنجینه توانمندی بورسیه ها